Koszyk

Zwroty i reklamacje

§5. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu (tj. uszkodzenie mechaniczne lub niezgodność z opisem Produktu), datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt, dołączając do niego Dowód zakupu (tj, paragon lub fakturę VAT) lub jego kopię oraz pismo, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 4. Reklamacje należy kierować na adres:
 5.  Mercontrol Sp z o.o.

ul. Okonecka 8

60-192 Poznań

 1. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie internetowym Produkty do wyboru.

§6. GWARANCJA

 1. Większość Produktów (przede wszystkim sprzęt stomatologiczny, narzędzia stomatologiczne itp.) oferowanych w Sklepie internetowym objętych jest gwarancją producenta, której udziela – w zależności od konkretnego Produktu – producent produktu lub wskazany serwis.
 2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt zależy od producenta.
 3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  a) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  b) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tj. Produktów zamawianych specjalnie na życzenie Kupującego,
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Zamówienia. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym (tj. Produkt zwrócony nie może nosić śladów użytkowania i musi pozostać zapakowany w oryginalne opakowanie producenta) wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu lub gotówką w kasie Sklepu internetowego w siedzibie Sprzedawcy.
 6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.